Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN TỈ LỆ GIỮA ĐỘ DÀI (LENGTH) VÀ ĐỘ RỘNG (WIDTH) CỦA CÁC HÌNH DÁNG KHÁC KIM CƯƠNG

 Cách tính tỉ lệ:


Ví dụ: độ dài (length) là 10.10mm, độ rộng (width) là 5.30mm

 

10.10 : 5.30 = 1.90

 

Vậy tỉ lệ giữa độ dài (length) và độ rộng (width) là 1.90 : 1