Asset Publisher

Trang thiết bị giám định kim cương và đá quý tại PNJLAB

 

 

GIA iD100

(GIA)

 

 

 

Tính năng thiết b:

 

- Nhận dạng chính xác 100% kim cương thiên nhiên.

- Máy sử dụng đầu dò, kiểm tra từng mẫu và cho ra 2 kết quả như sau:

        1. Pass: kim cương thiên nhiên.

        2. Refer: cần kiểm tra bằng những thiết bị khác để xác định kim cương thiên nhiên hay tổng hợp.

- Kiềm tra được kim cương rời và kim cương gắn trên nữ trang.

- Kích thước mẫu từ 0.9 mm trở lên.

- Tốc độ kiểm tra: 2 giây/viên (thời gian chạy phần mềm).

- Màu mẫu kiểm tra: từ D đến Z.

 

 

 

DIAMOND CHECK

(GIA)

 

Tính năng thiết bị:

 

- Nhận dạng chính xác 100% kim cương thiên nhiên không qua xử lý.

- Máy kiểm tra từng mẫu và cho ra 3 kết quả như sau:

            1. Pass: kim cương thiên nhiên không qua xử lý.

            2. Refer: cần kiểm tra bằng những thiết bị khác để xác định kim cương thiên nhiên hay tổng hợp.

            3. Non Diamond: đá thay thế kim cương (simulant) hoặc các loại đá khác.

- Chỉ kiểm tra được mẫu rời không gắn trên nữ trang.

- Kích thước mẫu từ 2.0 mm trở lên.

- Tốc độ kiểm tra: 10 giây/viên (thời gian chạy phần mềm).

- Màu mẫu kiểm tra: từ D đến N.

 

 

 

DIAMONDVIEW

(DeBeer)

 

 

 

Tính năng thiết bị:

 

- Nhận dạng kim cương thiên nhiên và kim cương tổng hợp thông qua màu phát huỳnh quang, phát lân quang và cấu trúc tinh thể.

- Máy kiểm tra từng mẫu và chỉ kiểm tra được mẫu rời không gắn trên nữ trang.

- Kích thước mẫu từ 2.0 mm trở lên.

- Tốc độ kiểm tra: phụ thuộc mẫu.

- Màu mẫu kiểm tra: tất cả các màu.

 

 

AUTOMATED MELEE SCREENING 2 (AMS2)

(DeBeer)

 

 

 

Tính năng thiết bị:

 

- Nhận dạng chính xác 100% kim cương thiên nhiên không qua xử lý.

- Hoạt động hoàn toàn tự động, kiểm tra mẫu với số lượng lớn cho ra 5 kết quả như sau:

            1. Non Diamond: đá thay thế kim cương (simulant) hoặc cácloại đá khác.

            2. Synthetic: kim cương tổng hợp.

            3. Refer: cần kiểm tra bằng những thiết bị khác để xác định kim cương thiên nhiên hay tổng hợp.

            4. Pass: kim cương thiên nhiên không qua xử lý.

            5. Purge: làm sạch đá sau đó kiểm tra lại.

- Chỉ kiểm tra được mẫu rời không gắn trên nữ trang.

- Kích thước mẫu từ 0.0033 cts (khoảng 0.9 mm) đến 0.2 cts (khoảng 3.9mm).

- Tốc độ kiểm tra: 3,600 viên/giờ.

- Màu mẫu kiểm tra: không màu và gần không màu (từ D đến N).

 

 

DIASCRIBE

(Sarine – Israel)

Tính năng thiết bị:

 

- Khắc số và ký tự lên viên kim cương

- Đo tỷ lệ cắt mài, đánh giá chất lượng độ cắt mài (cut) và độ đối xứng (symmetry) kim cương

- Chỉ khắc và đo được mẫu rời không gắn trên nữ trang.

- Kích thước mẫu từ 1.0 mm đến 28.0 mm.

- Tốc độ khắc: 90 giây/10 ký tự

 

 

Diamension HD

(Sarine – Israel)

 

 

 

Tính năng thiết bị:

 

- Đo tỷ lệ cắt mài và kích thước kim cương

- Máy sử dụng phần mềm GIA Facetware để đánh giá chất lượng độ cắt mài (cut) và độ đối xứng (symmetry) kim cương

- Phần mềm Intructor Recut sẽ cho những thông số khuyến nghị chỉnh sửa cắt mài để viên kim cương đạt chất lượng cắt mài và đối xứng cao hơn

- Chỉ đo được mẫu rời không gắn trên nữ trang.

- Kích thước mẫu từ 3.0 mm đến 13.0 mm.