Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

 

Đối xứng (Symmetry)

 

Bảng cấp độ phân cấp đối xứng kim cương.


CÁC ĐẶC TÍNH ĐỐI XỨNG CHÍNH YẾU:
Mặt bàn (Table) và Tim đáy (Culet) bị lệch tâm khi quan sát dưới độ phóng đại 10 lần.
Cạnh (Girdle) không tròn khi quan sát bằng mắt thường.
Mắt bàn (Table) và Cạnh (Girdle) không song song khi quan sát dưới độ phóng đại 10 lần.
Cạnh (Girdle) bị cong, gợn sóng khi quan sát dưới độ phóng đại 10 lần.

 

CÁC ĐẶC TÍNH ĐỐI XỨNG THỨ YẾU:
Mặt bàn (Table) và Tim đáy (Culet) bị lệch tâm.
Cạnh (Girdle) không tròn.
Các đỉnh của các giác cắt hoàn toàn không nhọn.
Các giác cắt của phần trên (Crown) và phần dưới (Pavilion) bị lệch.
Mặt bàn (Table) có hình bát giác bị biến đổi.
Các giác cắt (Facets) bị méo.
Mắt bàn (Table) và Cạnh (Girdle) không song song
Cạnh (Girdle) bị cong, gợn sóng.
Vết tự nhiên viên kim cương (Naturals) không ảnh hưởng đến việc phân cấp độ tinh khiết (Clarity).
Giác thêm vào (Extra facets) không ảnh hưởng đến việc phân cấp độ tinh khiết (Clarity).

Right ads